brenova

Rivning

RIVNING

Vi utför det mesta inom rivning och röjning. Allt ifrån golv till tak.

Beskrivning av rivningen

Utifrån undersökningar och provtagningar ska en särskild beskrivning av rivningen göras. Beskrivningen blir både ett underlag för instruktioner till arbetstagarna men även en del av arbetsmiljöplanen. Beskrivningen ska till exempel innehålla uppgifter om:
• objektets konstruktion
• materialinventering av objektet
• turordning för rivningen
• särskilda skydds- och stabiliseringsåtgärder i olika rivningsskeden
• särskilda beskrivningar för hälsovådliga material med hur arbete ska utföras och hur materialet ska omhändertas säkert ur ett arbetsmiljöperspektiv
• arbetet kan innebära smittrisker
• vilken personlig skyddsutrustning som ska användas för olika arbeten
• beskrivning av hur arbetet ska göras för att förebygga risker som handlar om belastningsergonomi, buller och vibrationer.
Vid en rivning måste det alltid finnas en planering inför okända risker som kan uppstå. Rivningar ska alltid ledas av en erfaren och kompetent person. Asbest och kvarts (damm) är de vanligast förekommande riskerna vid rivning. Det har även förekommit flera olyckor med ras och fall under rivningar. I övrigt utförs arbetena ofta med bristande planering utifrån belastningsergonomi, buller och vibrationer.

Därför måste ni kontakta oss innan ni börjar riva
Vi har utbildat personal för rivning och sanering